Browse By

Teste inițiale 2011 – modele, subiecte de evaluare și barem – MECTS

Teste inițiale 2011 - modele, subiecte de evaluare și barem - MECTS

Teste inițiale 2011 - modele, subiecte de evaluare și barem - MECTS

Teste inițiale 2011 – modele, subiecte de evaluare și barem – MECTS pentru

Învăţământ liceal – Descarcă mai jos (arhivă .zip)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi propune să  asigure, începând cu anul şcolar 2011-2012, un instrument de diagnoză pentru orientarea acţiunilor ulterioare ale cadrului didactic prin adecvarea la nevoile reale ale beneficiarului direct al sistemului educaţional – elevul. În acest scop, în unităţile din învăţământul preuniversitar se administrează teste de evaluare iniţială. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare a elaborat modele de teste pentru evaluarea iniţială, însoţite de baremele de evaluare şi de notare, precum şi de precizări referitoare la specificul testelor. Modelele au caracter unitar şi orientativ şi au fost publicate joi, 15 septembrie 2011, pe site-ul http://subiecte2012.edu.ro/2012/.De asemenea ele pot fi găsite și mai jos pe site.


Cadrele didactice elaborează şi validează, la nivelul colectivului de catedră/comisie metodică, teste de evaluare iniţială având ca reper modelele postate. Pentru disciplinele/ modulele de pregătire profesională la care există continuitate în planul-cadru, evaluarea iniţială se desfăşoară la începutul semestrului întâi, fiind precedată de două săptămâni de recapitulare. În cazul celorlalte discipline, care se află în primul an de studiu pentru elevi, evaluarea iniţială se poate desfăşura imediat după lecţiile introductive.

În acest caz, testul iniţial va fi unul preponderent atitudinal, dar va cuprinde şi itemi prin care se evaluează competenţe formate anterior, dar care vor sprijini realizarea obiectivelor/competenţelor prevăzute în programă.
Rezultatele obţinute în urma evaluării nu se trec în catalog, se comunică elevilor şi părinţilor/reprezentantului legal şi nu se fac publice. Prin administrarea evaluării iniţiale la clasele a II-a – a XII-a/a XIII-a se stabileşte un punct de referinţă în vederea comparării cu rezultatele Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a şi a examenului de bacalaureat din anul 2012, precum şi cu rezultatele evaluărilor sumative viitoare de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Învăţământ primar

Clasa I:

Clasa a II-a:

Clasa a III-a:

DIRECTIA GENERALA
EDUCATIE INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII, TINERETULUISI SPORTULUI
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII, TINERETULUISI SPORTULUI

Nota privind evaluarea inițială

organizare și sugestii metodologice pentru anul școlar 2011-2012


Prevederile Legii Educației Naționale statuează ca obiectiv fundamental, cu privire la evaluarea
elevilor, cunoașterea nivelului de competență al fiecărui elev, în vcderea stabilirii unui parcurs
individualizat de învățare.
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sporlului vizează prin aplicarea testelor de
evaluare inițială la clasele a II-a – a XII-a/ a XIII-a, să asigure un instrument de diagnoza pcntru
orientarea actiunilor ultcrioare ale cadrului didactic, prin adecvarea la nevoile reate ale celui care învață

I. Sugestii metodologice cu privire la evaluarea inițială în învățământul preuniversitar

Evaluarea inițială se realizeaza la îneputul unui program de instruire (de exemplu, an școlar) in
vederea asigurarii modalitatilor optime de realizare a obiectivelor educationale pentru etapa/ etapele
următoare, Se identifica astfel nivelul achiziliilor elevilor in termeni de cunostinte, abilitati/ deprinderi
si atitudini. In functie de aceasta profesorul isi proiecteaza si activitatile didactice ~si initiaza, daca este
cazul, programe de invaltare remediala si de educatie diferentiata.
Rezultatele obtinute la evaluarea initiala vor fi utilizate ca reper pentru mfl.Surarea progresului scolar
realizat si nu vor fi consemnate in catalog. Instrumentul didactic operatonal care contribuie la
proiectarea testului initial este matricea de specificatii (tabelul nr. 1 din Anexa).
In cazul elevilor clasei I, pana la vacanta intersemestriala, cadrul didactic va realiza
observarea sistematica a tuturor e1evilor, cu scopul identificarii disponibilitatilor de invatare specifica
si, eventual, a nivelului de cunostin!e al acestora. Ulterior, cadrul didactic va adapta planificarile
astfel incat sa reflecte parcursurile educationale specifice diferitelor categorii de elevi identificate la
nivelul clasei. Pc perioada semestrului I vor fi realizate evaluarile specifice curente, urmand ca, la
finalul semestrului, sa fie realizata prima evaluare sumativa complexa.

II. Organizarea evaluarii initiale in anul scolar 2011-2012

Incepand cu anul scolar 2011- 2012 evaluarile initiale devin reper pentru adaptarca
procesului de invatare la particularitatile beneficiarului direct – elevul. Testele pentru evaluarea
initiala vor avea o structura unitara, pe baza modelelor elaborate de CNEE pe cicluri de
invatamant si discipline, adaptate in functie de contextul social si de conditiile specifice fiecarei
unitati de invatamant. Modelele vor fi postate pe websiteul: www.subiecte2012.edu.ro pe data
de 15 septembrie 2011.

Pentru anul scolar 2011-2012, se recomanda ca testele iniliale propuse sa fie structurate in
doua parti:
• Partea I – care cuprinde itemi de tip obiectiv si/ sau de tip semiobiectiv;
• Partea a II-a – care cuprinde itemi de tip semiobiectiv si/ sau itemi de tip subiectiv.
Durata testului initial este de 15-45 de minute, In functie de nivelul de studiu, iar punctajul
acordat este de 90 de puncte, la care se adauga 10 puncte din oficiu. Pentru invatamantul primar se
pastreaza evaluarea prin calificative, in functie de numarul de itemi performati integral sau partial de
catre elevi.
Pentru disciplinele/ modulele de pregatire profesionala la care exista continuitate in planul cadru,
evaluarea initiala se desfasoara la inceputul semestrului I, fiind precedata de doua saptamani
dc recapitulare. In cazul celorlalte discipline, care se afla in primul an de studiu pentru elevi,
evaluarea initiala se poate desfasura imediat dupa lectiile introductive. In acest caz, testul initial
va fi unul preponderent atitudinal, dar va cuprinde si itemi prin care se evalueaza competente
formate anterior, dar care vor sprijini realizarea obiectivelor si competenlelor prevazute in programa.
In primele saptamani ale anului scolar, pana la data de 23 septembrie a.c., catedrele
comisiile metodice din fiecare unitate de invatamant realizeaza planurile de recapitulare si stabilesc
reperele de elaborare a testelor initiale, pe baza prezentului document. La nivelul fiecarei catedre/
comisii metodice, va fi validat cate un test de evaluare initiala pentru disciplinele prevazute in tabelul
nr 2 din Anexa, in functie de specificul unitatii de invatamant.

Pana la data de 15 octombrie a.c., in fiecare unitate de invatamant, vor fi parcurse
urmatoarele etape:
• administrarea si evaluarea testelor initiale;
• analizarea, la nivel de catedra/ comisie metodica, a rezultatelor evaluarii initiale si
identificarea problemelor specifice;
• stabilirea modalitatilor de realizare a planurilor individualizate de invatare in vederea
particularizarii acestora de ditre cadrele didactice;
• intocmirea, de catre fiecare catedra/ comisie metodica, a unui raport privind
problemele identificate si modalitatile de abordare a acestora; documentul se
transmite spre informare Consiliului profesoral al unitatii de invatamant.
Rezultatele obtinute in urma evaluarii se comunica individual elevilor si parintilor
reprezentantilor legali, carora Ii se fac cunoscute si actiunile propuse de cadrul didactic pentru a
remedia deficientele/ a asigura progresul scolar/ a stimula performanta, precum si masurile necesare de
sustinere a elevului de catre familie.

Pentru buna desfasurare a evaluarii initiale, pana la sfarsitul lunii septembrie,
inspectoratele scoiare:
• monitorizeaza procesul de elaborare a testelor/ de administrare a evaluarii initiale;
• centralizeaza, de la fiecare unitate de invatamant, testele initiale si le organizeaza intro
baza de date judetana/ a Municipiului Bucuresti, pe care o transmit la CNEE,
conform unei proceduri care va fi comunieata ulterior.
Prin administrarea evaluarii initiale la clasele a II-a – a XII-a/ a XIII-a se stabileste un punct de
referinta in vederea compararii cu rezultatele Evaluarii Nationale la clasa a VIII-a si a examenului de
bacalaureat din anu1 2012, precum si cu rezultatele evaluarilor sumative viitoare de la clasele a II-a, a IV-a
si a VI-a, prevazute in Legea Educa!iei Nationale nr. 1/2011.
matricea de specificatii