Browse By

Solicitare de cercetare și sancționare șefi DGPMB: Voicu Marius și Jingan Eduard

În data de 18.01.2016 am înaintat Direcției Generale de Poliție a Municipiului București o plângere prealabilă.

Vezi aici plângerea către solicitarea DGMBP.

Prin scrisoarea nr. 171010/2016 primită la sediul S.P.R. „DIAMANTUL” în data de azi, 01.02.2017, mi se comunică un refuz ilegal în a mi se comunica răspuns la plângerea prealabilă din data de 18.01.2017 susținându-se că informațiile solicitate „reprezintă informații cu caracter personal”.

Vezi aici răspunsul DGMBP.

Vezi aici răspunsul IGPR.

Potrivit Legii nr. 544/2001:

Articolul 13

Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.

Articolul 14

(1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

Potrivit HG nr. 123./2002

Articolul 22

(2^1) În situaţia în care informaţia publică solicitată se află pe un înscris care conţine atât informaţii la care accesul este liber, cât şi informaţii exceptate de la liberul acces, informaţia publică solicitată va fi comunicată, după anonimizarea informaţiilor exceptate, prevăzute la art. 12 din Legea nr. 544/2001

Prin Decizia nr. 37 din 7 decembrie 2015 în Dosar nr. 3.306/1/2015, Înalta curte de casație și Justiție a statuat, citez:

50. Asa fiind, in cazul cererilor de liber acces la informatii de interes public, intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 544/2001, atunci cand informatiile de interes public si informatiile cu privire la datele cu caracter personal sunt prezente in cuprinsul aceluiasi document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiilor, accesul la informatiile de interes public se realizeaza prin anonimizarea informatiilor cu privire la datele cu caracter personal; refuzul de acces la informatiile de interes public, in conditiile in care informatiile cu privire la datele personale sunt anonimizate, este nejustificat.

Așadar, cei doi funcționari care au semnat adresa mai-sus menționată, Voicu și Jingan, au încălcat Legea nr. 544/2001 (de care s-au și folosit în „apărarea” lor), prin abuz de drept, în vederea generării unui nou conflict în instanță, pentru ca polițiștii-consilieri juridici din D.G.P.M.B. să „beneficieze” de „activitate profesională”.

În fapt,

Refuzul ilegal al D.G.P.M.B. este datorat faptului că actul de numire în funcție al polițistului ce s-a erijat în consilier juridic în fața instanțelor de judecată nu conține prevederile Legii nr. 188/1999 și nici ale Legii nr. 544/2001 întrucât polițistului îi este interzis, potrivit art. 45 lit.i) din Legea nr. 360/2002 să desfășoare orice alte atribuții cu excepția celor din: educație, cultură, cercetare, sport (a se vedea în acest sens și art. 80, 94 și 96 din Legea nr.161/2003).

Potrivit Deciziei Curții Constituționale a României nr. 650/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) şi (3) şi ale art. 167 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, citez:

28. Aşadar, profesia de consilier juridic se exercită pe baza unui raport juridic de muncă, în urma încheierii unui contract individual de muncă în conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în urma căruia dobândeşte calitatea de salariat, sau pe baza unui raport de serviciu, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, situaţie în care devine funcţionar public. Prin urmare, profesia de consilier juridic poate fi exercitată în limitele cadrului legal al raportului de serviciu sau al raportului juridic de muncă.

Prin decizia nr. 9/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Braşov – Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: modul de interpretare a dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a şti dacă acestea permit reprezentarea convenţională a persoanelor juridice în faţa instanţelor de judecată printr-un mandatar persoană juridică, inclusiv formularea cererii introductive de instanţă printr-o astfel de persoană juridică, respectiv prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat, citez:

28. De asemenea, anumite activităţi juridice, cum sunt cele de reprezentare juridică, de redactare a unor acte juridice, de formulare de acţiuni, de exercitare şi motivare a căilor de atac, pot fi îndeplinite de consilierii juridici, dar prestarea unor astfel de activităţi le este permisă numai în condiţiile reglementate prin art. 14 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, adică în calitatea lor de funcţionari publici sau de angajaţi, cu contract individual de muncă, la o persoană juridică de drept public sau privat.

În opinia mea, faptul că un polițist îndeplinește alte atribuții decât cele stabilite de legiuitor prin art. 26 al Legii nr. 218/2002 (cu încălcarea regimului incompatibilităților, cumulului ilegal de funcții/atribuții publice precum: polițist și consilier juridic respectiv manager polițist și consilier juridic) dar salarizați și premiați ca și „polițist” reprezintă o fraudare a bugetului de stat, o delapidare a banului public. Așadar, nu îndeplinești atribuții de poliție (conform Legii) dar ești salarizat ca și polițist deși atribuțiile de consilier juridic sunt prevăzute exclusiv în Legea nr. 514/2003 și Statutul profesiei de consilier juridic publicat cu modificări și completări în M.O. nr. 452/2014 iar Legea nr. 188/1999 statuează, imperativ (art. 2, art. 5 și art. 14) că funcția publică de consilier juridic este o funcție publică de execuție nicidecum „de poliție”… Suplimentar, cu încălcarea art. 22 alin.(5) din Legea nr. 360/2002, cu respect vă învederez că nici până în ziua de azi funcțiile polițiștilor nu au luat ființă prin Lege: „(5) Funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Având în vedere aspectele prezentate, cu respect vă solicit:

  1. Să îi cercetați și sancționați pe distinșii semnatari ai scrisorii de refuz a D.G.P.M.B. nr. 171010/27.01.2017: Voicu și Jingan. Vă propun destituirea acestora. În susținerea propunerii vă învederez că cei doi au semnat întâmpinări (act procedural petnru instanțele de judecată) prin care au invocat Decizia ÎCCJ nr. 37/2015 în susținerea apărărilor (Dosar: 37442/3/2015 respectiv Dosar nr. 37446/3/2015) și pe care nu au aplicat-o în prezenta cauză. Mai mult, dacă dl. Voicu, în calitate de manager al D.G.P.M.B nu este obligat să cunoască Legea, dl. Jingan (șeful „consilierilor juridici” din D.D.G.P.M.B.) este obligat să o cunoască și să îl  ajute pe managerul D.G.P.M.B. să ia decizii legale, nicidecum decizii ilegale (precum în această cauză).
  1. Să anulați scrisoarea de refuz a D.G.P.M.B. nr. 171010/27.01.2017 și să îmi comunicați dvs. răspuns la aspectele solicitate prin plângerea prealabilă din 18.01.2017.
  1. Să încadrați toate compartimentele juridice din M.A.I. și unitățile subordonate exclusiv cu funcționari publici (incidenți Legii nr. 188/1999) iar  polițiștii din aceste compartimente să îi mutați în structurile incidente ale art. 26 din Legea nr. 218/2002 respectiv OUG nr. 104/2001;
  2. Să îmi comunicați rezultatul verificărilor și sancțiunile acordate celor doi funcționari: Voicu și Jingan, în conformitate cu art. 41 C.D.F.U.E.

În susținerea prezentei anexez adresa IGPR nr. 472029/2016 prin care explicitează incompatibilitatea atribuțiilor polițiștilor cu oricare alte atribuții din sectorul public (inclusiv cu cele ale consilierului juridic), cu excepția celor prevăzute și în conținutul art. 96 al Legii nr. 161/2003.