Browse By

Sesizare privind lipsa condițiilor minime de igienă și muncă post pază cu polițist „COLECTIV”

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Subsemnatul, Alexandru Firicel, cetățean român și președinte teritorial SPR „Diamantul” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Politie, cu domiciliul ales pentru comunicarea răspunsului dvs. la sediul S.P.R. „Diamantul” din București, str. Ienăchiță Văcărescu nr 17 A, Sector 4, București,
În temeiul art. 6, 8, 10,14 C.E.DO., art. 20, 21, 51 și 52 din Constituția României și Legea nr. 571/2004,
Formulez o
SESIZARE
I.
În urma tragicului eveniment de la „COLECTIV”, s-a dispus de către persoane cu funcții de conducere ca o patrulă de poliție și ulterior, un singur polițist, să asigure „paza și protecția obiectivului”, în condițiile în care cei abilitați de Lege au finalizat cercetarea la fața locului, investigațiile specifice.
Totuși, „obiectivul fix COLECTIV” a rămas ca și „obiectiv strategic, de o deosebită importanță”, paza și protecția acestuia asigurându-se, în prezent, doar de către un polițist.
Menționez că, în prezent, polițistul care asigură paza și protecția „obiectivului” trebuie să protejeze un lacăt și un sigiliu.
În drept,
Distinșii conducători care susțin ca acest „obiectiv strategic, de o deosebită importanță” să fie în continuare păzit de un singur polițist, au omis să soluționeze și aspecte precum:
–                            o așezare/adăpost pentru polițistul aflat în obiectiv care să îl protejeze de intemperii. Astfel, polițistul care păzește obiectivul este predispus îmbolnăvirilor fiind privat de condiții minime de asigurare, din partea angajatorului, la un mediu de muncă sănătos. Totodată, prin îmbolnăvirea polițistului care asigură paza și protecția obiectivului „COLECTIV” trebuie remarcată: împovărarea bugetului de asigurări medicale cu eliberarea de tratament în vederea însănătoșirii acestuia, îmbolnăvirea membrilor familiei polițistului dar și a altor colegi cu care acesta intră în contact, decalarea/schimbarea turelor pentru ceilalți polițiști, ore suplimentare înregistrate pentru colegii polițistului îmbolnăvit ș.a. inconveniente;
–                            un loc decent, amenajat, în care polițistul aflat în pază să poată merge pentru nevoi fiziologice. Menționez că orașul București este candidat pentru titlul de „capitală Europeană”-2021 nicidecum pentru „capitala paleoliticului”.
–                            cine asigură protecția obiectivului  în lipsa polițistului aflat în consemn. Apreciez ca fiind util un câine polițist care să sprijine agentul de poliție care asigură paza obiectivului, dat fiind faptul că necesarul de cadre pentru structurile incidente art. 26 din Legea nr. 218/2002 nu a fost acoperit în ciuda concursurilor organizate de ordonatorii de credite din M.A.I. respectiv a promoției 2016. Este vădit interesul „angajatorului” de a încadra polițiști în structuri care nu desfășoară activități de poliție (IT, resurse-umane, financiar, logistic etc.) generând un deficit de personal pentru ordinea și siguranța publică respectiv a cetățeanului.
–                            Trebuie remarcat că, în cazul în care polițistul își părăsește „obiectivul” din motive raționale (intemperii, nevoi fiziologice, achiziționarea de hrană și/sau apă potabilă), acesta poate fi sancționat disciplinar pentru neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu.
Față de aspectele prezentate, cu respect vă solicit:
1. Amenajarea/achiziționarea, în regim de urgență, a unui spațiu în care polițistul aflat în paza  și protecția obiectivului „COLECTIV” să se poată adăposti în caz de intemperii;
2. Achiziția/Închirierea/ unei toalete ecologice or încheierea unui contract/convenții etc. cu una din societățile comerciale aflate în imediata apropiere în vederea asigurării unui grup sanitar curat pentru polițistul aflat în paza și protecția obiectivului;
3. postul să fie păzit de câte 2 agenți de poliție și/sau un agent de poliție împreună cu un câine polițist;
4. Să desființați paza cu polițist român pentru obiectivul „COLECTIV”. Totodată, în cazul în care se dorește menținerea pazei acestui obiectiv, vă rog să aveți în vedere asigurarea pazei acestuia cu personal al Jandarmeriei Române și/sau poliției primăriilor (comunitară).
II.
În urma schimbărilor de personal (cu precădere a celui cu funcții de conducere) prin „împuternicirea” unor persoane tinere, s-a remarcat o necunoaștere a unor astfel de „conducători” a faptului că România, de 27 de ani, a îmbrățișat statul de drept, democratic.
În acest sens arăt că nu toți cetățenii țării care circulă noaptea pe drumurile publice sunt „infractori”/„suspecți” iar pentru a opri și legitima respectiv percheziționa un cetățean este nevoie de „indicii temeinice”, nicidecum de a abuza de obligația legală a polițistului de a preveni fapte anti-sociale. Statisticile ce se întocmesc de către conducători cu privire la „controlul persoanelor și autovehiculelor” trebuie să evidențieze obiectivitatea polițistului nicidecum „cantitatea” activităților solicitată polițiștilor de către persoanele cu funcții de conducere.
Cu respect vă învederez că, potrivit
OUG nr. 30/2007:
Articolul 1
(2) Ministerul Afacerilor Interne*) exercită, conform Constituţiei şi legilor ţării, atribuţiile ce îi revin cu privire la:a) apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private;
Articolul 3
(1) Ministerul Afacerilor Interne*) îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
b) în domeniul ordinii, siguranţei publice şi securităţii naţionale:1. stabileşte, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice şi private;
iar, potrivit Legii nr. 218/2002:
Articolul 1
Poliţia Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne şi este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.
Articolul 18
Autoritatea teritorială de ordine publică are următoarele atribuţii:
c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
Articolul 26
(1) Poliţia Română are următoarele atribuţii principale:1. apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea privată şi publică, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi ale comunităţii;
Articolul 31
(1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii principale:a) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;
(2) În exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege poliţistul are obligaţia să respecte întocmai drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, prevăzute de lege şi de Convenţia europeană a drepturilor omului.
Articolul 32
(3) Prin activitatea de culegere, verificare şi valorificare a datelor şi informaţiilor poliţiştii nu trebuie în niciun fel să lezeze sau să îngrădească în mod ilegal drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa privată, onoarea sau reputaţia acestora.
A se vedea și prevederile HG nr. 991/2005
În acest sens, este imperios necesar ca noilor conducători să le fie prelucrate:
1.       Declarația Universală a Drepturilor Omului;
2.       Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
3.       Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;
4.       Constituția României;
5.       Legea nr. 218/2002, art. 1-5 din Legea nr. 360/2002 și HG nr. 725/2015.
Având în vedere și aceste ultime aspecte prezentate, pentru evitarea unor eventuale abuzuri și ilegalități, apreciez oportună implicarea conducerii Poliției Române și a unităților teritoriale ale acesteia în prevenirea  faptelor anti-sociale prin:
– publicarea normelor interne care vizează activitățile polițiștilor;
– apariții dese în mass-media prin care să fie aduse la cunoștința opiniei publice intențiile, proiectele ș.a. aspecte de interes public ale instituției cu referire la activitățile pe care le desfășoară angajații (polițiștii);
– desecretizarea Regulamentelor de organizare și funcționare pentru respectarea principiului transparenței, al statului de drept. A se observa că D.I.I.C.O.T. are publicat propriul regulament dar și D.G.A. ș.a. instituții de forță ale statului de drept România;
– identificarea și eliminarea angajaților cu mentalități învechite, din perioadele de tristă amintire, nicidecum promovarea acestora în funcții de conducere așa cum se întâmplă în prezent în poliția Română (spre ex. DGPMB-Poliția Sector 4). În caz contrar, se pune în pericol statul de drept, democrația și instituțiile acestuia.