Browse By

Municipiul Timișoara caută un expert sportiv II la Biroul Baze Sportive

Municipiul Timişoara organizează Ia sediu concurs pentru ocuparea postului temporar vacant in data de 14.12.2016
Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie sa indeplineasca condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţirând Spaţiului Economic European şi domiciliulln Rorrânia;
b) cunoaşte limba ronână, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săwşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Criterii specifice postului: expert sportiv II la Biroul Baze Sportive
1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma specializare sport/ kinetoterapie;
2. Perfecţionări (specializări): -;
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office – nivel mediu;
4. Limbi străine (necesitate şi nivel):
5. Vechimea în specialitate studiilor: min. 1 an 6 Abilitaţi: salvare si acordare prim ajutor;

Condiţii de desfasurare a concursului:
Concursul consta în:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba practica si scrisă se va desfasura in data de 14 DECEMBRIE 2016 ora 10,00 la sediul instituţiei. Timişoara, b-dul C.D.Loga nr. 1
c) interviul se va desfasura in data de 19 DECEMBRIE 2016 ora 10,00 la sediul instituţiei, Timişoara, b-dul C.D.Loga nr.L

Dosarul de înscrieretrebuie sa contina in mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, si adeverinţe care să ateste vechimeaîn muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cufuncţia pentru care candidează;
f)  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
în cazul documentului prevăzut la lit. e). candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus laînscriere o declaraţiepe propria răspundere că nu are antecedente penale, are oblieatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar.cel mai frziu ţăiă la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Termen de depunere – 5 zile lucratoare de Ia data afisarii concursului, respectiv: 6 DECEMBRIE 2016, ora 16, la secretarul comisiei de concurs, doamna Vatasescu Eugenia – consilier la Serviciul resurse umane la sediul instituţiei din Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, camera 8.

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale sunt:
Rezultate obtinute;
Asumarea responsabilităţii;
Adaptare la complexitatea muncii, iniţiativa si creativitate;
Capacitatea relaţionala;
Salariul: conform prevederilor Legii nr. 284/2010, OUG nr. 83/2014

Data publicării: 25.11.2016

Bibliografie