Browse By

Model: Adeverință de Asigurat în sistemul de sănătate din România

Vă prezint mai jos un model de adeverință prin care se dovedește calitatea de asigurat în sistemul național de sănătate. Adeverința este, în general, necesară la medicul de familie pentru persoanele (elevi și studenți) care au depășit vârsta legală de 18 ani, nu au un loc de muncă și doresc eliberarea de rețete compensate și alte benefici.

Pentru eliberarea ei este nevoie de o adeverință prin care se dovedește calitatea de elev sau student, o copie după cartea de identitate și se completează o astfel de cerere de adeverință sau declarație pe propria răspundere de la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) – PDF.

Se specifică într-un proiect de lege că această procedură birocratică va dispărea de la 1 ianuarie 2013, fiind înlocuită de cardul de sănătate, care va fi distribuit tuturor de medicii de familie în toamna anului 2012.

Modelul poate fi descărcat gratuit și în format PDF sau DOC.

Anexa nr. 1

CAS [Localitatea]
Nr. de înregistrare: CAS-[CODxxxxx]

Adeverință de ASIGURAT

Prin prezenta se certifică că dl./dna. Nume Prenume , CNP [xxxxxxxxxxxx], cu act de identitate CI, seria [XX], nr. [xxxxx] .eliberat de [xx] la data de [xx/xx/xxxx], cu domiciliul în [localitate], str [nume], nr. [x] , bl. [x] , ap. [xx], sector/județ [XXXXX] are calitatea de ASIGURAT în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

Prezenta adeverință este valabilă pana la încheierea anului școlar sau universitar.
*Valabilitatea prezentei adeverințe încetează de drept de la data la care persoana mai sus mentionată nu mai
îndeplinește una din condițiile în baza cărora beneficia de asigurarea de sănătate fară plata contribuției sau
cu plata contribuției din alte surse.

Data

xx/xx/2012

PREŞEDINTE – DIRECTOR GENERAL
Prenume, nume și semnătura

*Mențiune valabilă numai pentru adeverințele emise pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 213 din
Legea nr. 95/2006