Browse By

ANST: 13 de posturi vacante de conducere a Caselor de Cultură ale Studenţilor

ANST: 13 de posturi vacante de conducere a Caselor de Cultură ale Studenţilor

ANST: 13 de posturi vacante de conducere a Caselor de Cultură ale Studenţilor

ANUNŢ

Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret organizează, în perioda 30 august – 01 septembrie 2011,  concurs pentru ocuparea a 13 de posturi vacante de conducere de natură contractuală din cadrul unităţilor subordonate, după cum urmează:

A. Pentru funcţiile vacante de conducere de natură contractuală de director şi director adjunct din cadrul Caselor de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv  Studenţesc Tei, în două serii, după cum urmează:

DATA ŞI LOCUL CONCURSULUI

Proba scrisă  a concursului pentru funcţiile de conducere de natură contractuală de director şi director adjunct din cadrul Caselor de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv  Studenţesc  Tei se va desfăşura în perioada 30 august – 01 septembrie 2011 la sediul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, Str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, etaj 8, sala Gheorghe Hagi.

Înscrierile se fac până la data de 29.07.2011, ora 14,00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, Str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, etaj 2, camera 204. Persoană de contact : Domnul Flavius Mitucă – expert, doamna Anna Maria Niculescu – consilier, Doamna Mariana Chiriac –  referent – Serviciul Resurse  Umane – tel. 021/307.64.44

Proba scrisă

Seria I – 30.08.2011, ora 1000

–          Director  – Casa de Cultură a Studenţilor  Bucureşti  (1 post)

–          Director adjunct – Casa de Cultură a Studenţilor  Bucureşti  (1 post)

–          Director  – Casa de Cultură a Studenţilor  Cluj Napoca   (1 post)

–          Director  – Casa de Cultură a Studenţilor  Craiova  (1 post)

–          Director  – Casa de Cultură a Studenţilor  Galaţi  (1 post)

–          Director  – Casa de Cultură a Studenţilor  Petroşani   (1 post)

–          Director  – Casa de Cultură a Studenţilor  Târgu Mureş  (1 post)

Seria II – 01.09.2011 ora 1000

–          Director  – Casa de Cultură a Studenţilor  Piteşti  (1 post)

–          Director  – Casa de Cultură a Studenţilor  Reşiţa    (1 post)

–          Director  – Casa de Cultură a Studenţilor  Timişoara  (1 post)

–          Director adjunct  – Complexul Cultural Sportiv  Studenţesc  Tei  (1 post)

–          Director  – Casa de Cultură a Studenţilor  Alba Iulia  (1 post)

–          Director  – Casa de Cultură a Studenţilor  Iaşi   (1 post)

CONDIŢII  GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Autorităţii;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

CONDIŢII SPECIFICE

–          Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–          Vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 1 an;

–          Cunoştinţe de operare PC;

–          Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţionala, nivel mediu;

–          Abilitaţi, calităţi si aptitudini: comunicare, lucru în echipă, profesionalism, loialitate, conştiinciozitate, adaptabilitate şi flexibilitate, confidenţialitate, eficienta, abilităţi de analiză şi sinteză, planificare în relaţiile interumane, creativitate;

–          Cerinţe specifice: delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit;

–          Competenţă managerială – cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale.

TEMATICĂ

 1. Organizarea şi funcţionarea Autoritatii Naţionale pentru Sport si Tineret;
 2. Organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Conplexului Sportiv, Studenţesc TEI;
 3. Sănătatea şi securitatea în muncă;
 4. Formarea profesională;
 5. Contractul individual de muncă;
 6. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă.L 350/2005;
 7. Proceduri de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă;
 8. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România;
 9. Principii şi reguli bugetare;
 10. Finanţarea instituţiilor publice;
 11. Principiile generale ale codului de conduită al personalului din instituţiile publice;
 12. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;
 13. Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor;
 14. Normele de cheltuieli conform HG nr. 259/2006;
 15. Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonnaţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

BIBLIOGRAFIE

 1. H.G. nr. 141 / 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport si Tineret, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G.   nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea Caselor de Cultură ale Studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv „TEI” ;
 3. LEGEA   nr. 53 / 2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
 4. LEGEA   nr. 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
 5. LEGEA   nr. 350 / 2006 Legea tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. LEGEA   nr. 351 / 2006 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România;
 7. LEGEA nr. 500 / iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. LEGEA   Nr. 477 / 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. LEGEA   nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. O G   nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret nr. 632 / 04.03.2011;
 12. H.G.  nr. 259 / 2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret in domeniul activităţii de tineret, cu modificările şi completările ulterioare.
 13. ORDIN   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul va consta în trei etape succesive, după cum urmează :

a)      selecţia dosarelor de înscriere ;

b)      proba scrisă ;

c)      interviul.

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, candidaţii depun dosarul de concurs.

În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

DATA ŞI LOCUL AFIŞĂRII ANUNŢULUI

Anunţul va fi afişat în data de 18.07.2011 la sediul şi pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

PREŞEDINTE

DOINA OFELIA MELINTE